Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 3 Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

Cơ quan giải quyết UBND Huyện Gò Công Đông
Lĩnh vực Chứng thực

Loading...