Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 3 Mua hóa đơn lẻ

Cơ quan giải quyết Sở Tài chính
Lĩnh vực Quản lý công sản

Loading...