Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 4 Quyết định xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án khi dự án kết thúc

Cơ quan giải quyết Sở Tài chính
Lĩnh vực Quản lý công sản

Loading...