Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 4 Quyết định thanh lý tài sản công

Cơ quan giải quyết Sở Tài chính
Lĩnh vực Quản lý công sản

Loading...