Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Toàn trình Quyết định thanh lý tài sản công

Cơ quan giải quyết Sở Tài chính
Lĩnh vực Quản lý công sản

Loading...