Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 3 Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân (DIEU48-QD18)

Cơ quan giải quyết Sở Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực Đất đai

Loading...