Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 4 Đăng ký công bố hợp quy phân bón đối với trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh.

Cơ quan giải quyết Sở Nông nghiệp và PT Nông Thôn
Lĩnh vực Trồng trọt

Loading...