Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Toàn trình Công bố hợp quy giống cây trồng nhóm 2 dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân

Cơ quan giải quyết Sở Nông nghiệp và PT Nông Thôn
Lĩnh vực Trồng trọt

Loading...