Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 4 Công bố hợp quy giống cây trồng nhóm 2 dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của dựa trên kết quả chứng nhận của tổ chức chứng nhận đã đăng ký hoặc tổ chức chứng nhận được chỉ định

Cơ quan giải quyết Sở Nông nghiệp và PT Nông Thôn
Lĩnh vực Trồng trọt

Loading...