Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 4 Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A

Cơ quan giải quyết Sở Y tế
Lĩnh vực Trang thiết bị và công trình y tế

Loading...