Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Toàn trình Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật

Cơ quan giải quyết Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Lĩnh vực Di sản văn hóa

Loading...