Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 4 Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm (địa phương)

Cơ quan giải quyết Sở Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực Báo chí

Loading...