Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 4 Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở

Cơ quan giải quyết UBND Huyện Gò Công Đông
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

Loading...