Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Một phần (Trực tuyến) Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học).

Cơ quan giải quyết UBND Huyện Chợ Gạo
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

Loading...