Thế nào là dịch vụ công trực tuyến toàn trình, dịch vụ công trực tuyến một phần?

Công Dân — lúc 18:20:15 ngày 02/06/2023

Thế nào là dịch vụ công trực tuyến toàn trình, dịch vụ công trực tuyến một phần?

Trả lời

Theo khoản 1 Điều 11 Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng. “Điều 11. Các mức độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến 1. Cơ quan nhà nước cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo 02 mức độ như sau: a) Dịch vụ công trực tuyến toàn trình: là dịch vụ bảo đảm cung cấp toàn bộ thông tin về thủ tục hành chính, việc thực hiện và giải quyết thủ tục hành chính đều được thực hiện trên môi trường mạng. Việc trả kết quả được thực hiện trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. b) Dịch vụ công trực tuyến một phần: là dịch vụ công trực tuyến không bảo đảm các điều kiện quy định tại điểm a khoản 1 Điều này. Cơ quan nhà nước ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số tối đa trong quá trình cung cấp và xử lý dịch vụ công trực tuyến trên môi trường mạng trừ trường hợp tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ phải hiện diện tại cơ quan nhà nước hoặc cơ quan nhà nước phải đi thẩm tra, xác minh tại hiện trường theo quy định của pháp luật”. Theo Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05 tháng 4 năm 2023, Văn phòng Chính phủ ban hành quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử . Tiêu chí đối với dịch vụ công trực tuyến toàn trình trong thực hiện TTHC trên môi trường điện tử: Công bố, công khai, cung cấp đầy đủ các thông tin về TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh; tổ chức, cá nhân tải được các mẫu văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh; điền và gửi trực tuyến các mẫu đơn, tờ khai, áp dụng chữ ký số trong trường hợp có yêu cầu có chữ ký của tổ chức, cá nhân; hồ sơ được gửi toàn bộ qua môi trường điện tử; thanh toán trực tuyến trên nền tảng thanh toán trực tuyến của Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh đối với các thủ tục hành chính có yêu cầu nộp phí, lệ phí hoặc các nghĩa vụ tài chính khác; trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường điện tử, quá trình thực hiện, giải quyết TTHC không có quy định tổ chức, cá nhân phải nộp, xuất trình bản giấy để kiểm tra hoặc yêu cầu hiện diện tại cơ quan nhà nước hoặc thực hiện quy trình trước mặt cán bộ, công chức tiếp nhận, giải quyết; cơ quan nhà nước phải đi thẩm tra, xác minh tại hiện trường theo quy định của pháp luật; có kết quả giải quyết TTHC bản điện tử; trả kết quả được thực hiện trực tuyến hoặc qua bưu chính công ích, không yêu cầu tổ chức, cá nhân phải có mặt hoặc ký nhận trực tiếp khi nhận kết quả.

Quản trị hệ thống — lúc 18:24:24 ngày 02/06/2023

Quay lại danh sách câu hỏi