Tìm thấy 83 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 4
1
Thủ tục công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
Mức độ 4
Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ sở vật chất và thiết bị trường học
Mức độ 4
2
Bổ sung, điều chỉnh quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
Mức độ 4
Sở Giáo dục và Đào tạo
Đào tạo với nước ngoài
Mức độ 4
3
Cho phép hoạt động giáo dục trở lại đối với cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
Mức độ 4
Sở Giáo dục và Đào tạo
Đào tạo với nước ngoài
Mức độ 4
4
Cho phép hoạt động đối với cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
Mức độ 4
Sở Giáo dục và Đào tạo
Đào tạo với nước ngoài
Mức độ 4
5
Chấm dứt hoạt động liên kết giáo dục theo đề nghị của các bên liên kết
Mức độ 4
Sở Giáo dục và Đào tạo
Đào tạo với nước ngoài
Mức độ 4
6
Gia hạn, điều chỉnh hoạt động liên kết giáo dục
Mức độ 4
Sở Giáo dục và Đào tạo
Đào tạo với nước ngoài
Mức độ 4
7
Phê duyệt liên kết giáo dục
Mức độ 4
Sở Giáo dục và Đào tạo
Đào tạo với nước ngoài
Mức độ 4
8
Thành lập trường trung cấp sư phạm công lập, cho phép thành lập trường trung cấp sư phạm tư thục
Mức độ 4
Sở Giáo dục và Đào tạo
Giáo dục và Đào tạo
Mức độ 4
9
Cho phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp trở lại đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp
Mức độ 4
Sở Giáo dục và Đào tạo
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
Mức độ 4
10
Cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
Mức độ 4
Sở Giáo dục và Đào tạo
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
Mức độ 4
11
Cho phép trung tâm giáo dục thường xuyên hoạt động giáo dục trở lại
Mức độ 4
Sở Giáo dục và Đào tạo
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
Mức độ 4
12
Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động giáo dục
Mức độ 4
Sở Giáo dục và Đào tạo
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
Mức độ 4
13
Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động trở lại
Mức độ 4
Sở Giáo dục và Đào tạo
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
Mức độ 4
14
Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục
Mức độ 4
Sở Giáo dục và Đào tạo
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
Mức độ 4
15
Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục trở lại
Mức độ 4
Sở Giáo dục và Đào tạo
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân