Tìm thấy 110 thủ tục

Toàn trình
Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước liên tỉnh, dự án đầu tư xây dựng hồ, đập trên dòng chính thuộc lưu vực sông liên tỉnh (TTHC cấp tỉnh)
Toàn trình
Thẩm định, phê duyệt phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước đối với hồ chứa thủy điện và hồ chứa thủy lợi (TTHC cấp tỉnh)
Toàn trình
Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với công trình chưa vận hành (cấp tỉnh)
Toàn trình
Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với công trình đã vận hành
Toàn trình
Trả lại giấy phép tài nguyên nước (cấp tỉnh)
...