Tìm thấy 113 thủ tục

Mức độ 4
Cấp giấy phép môi trường (cấp tỉnh)
Mức độ 4
Cấp giấy phép trao đổi, mua, bán, tặng cho, thuê, lưu giữ, vận chuyển mẫu vật của loài thuộc Danh mục loài được ưu tiên bảo vệ
Mức độ 4
Cấp lại giấy phép môi trường (cấp Tỉnh)
Mức độ 4
Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp
Mức độ 4
Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (Cấp tỉnh)
Mức độ 4
Thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản (báo cáo riêng theo quy định tại khoản 2 Điều 36 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP)
Mức độ 4
Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ
Mức độ 4
Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m³/ngày đêm
Mức độ 4
Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2m³/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000m³/ngày đêm; Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng dưới 100.000m³/ ngày đêm
Mức độ 4
Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m³/ngày đêm
Mức độ 4
Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ (cấp tỉnh)
Mức độ 4
Cấp lại giấy phép tài nguyên nước
Mức độ 4
Chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước (nước dưới đất, nước mặt)
Mức độ 4
Điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
Mức độ 4
Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ
...