Tìm thấy 120 thủ tục

Mức độ 3
Cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH (TTHC cấp tỉnh)
Mức độ 4
Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH (TTHC cấp tỉnh)
Mức độ 3
Chấp thuận về môi trường đối với đề nghị điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt
Mức độ 4
Đăng ký/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường
Mức độ 3
Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
Mức độ 3
Kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án
Mức độ 3
Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường (Cấp tỉnh)
Mức độ 4
Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường/Thẩm định, phê duyệt lại báo cáo đánh giá tác động môi trường (cấp tỉnh)
Mức độ 3
Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản (báo cáo riêng theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP sửa đổi bổ sung bởi khoản 1 điều 2 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP)
Mức độ 3
Vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án
Mức độ 3
Xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản (cấp tỉnh)
Mức độ 4
Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ
Mức độ 4
Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m³/ngày đêm
Mức độ 4
Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2m³/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000m³/ngày đêm; Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng dưới 100.000m³/ ngày đêm
Mức độ 4
Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m³/ngày đêm (cấp tỉnh)
...