Tìm thấy 113 thủ tục

Mức độ 3
Gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản (cấp tỉnh)
Mức độ 4
Gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản (cấp tỉnh)
Mức độ 3
Gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản
Mức độ 3
Phê duyệt trữ lượng khoáng sản (cấp tỉnh)
Mức độ 3
Trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản, trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản (cấp tỉnh)
Mức độ 4
Trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản (cấp tỉnh)
Mức độ 3
Trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản (cấp tỉnh)
Mức độ 2
Cấp, gia hạn, cấp lại, cấp đổi chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng II
Mức độ 2
Cung cấp thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ cấp tỉnh
Mức độ 3
Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn (cấp tỉnh)
Mức độ 3
Cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn (cấp tỉnh)
Mức độ 3
Sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn (cấp tỉnh)
Mức độ 4
Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường (cấp tỉnh)
Mức độ 4
Cấp đổi giấy phép môi trường (cấp tỉnh)
Mức độ 4
Cấp Giấy chứng nhận Cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học
...