Tìm thấy 25 thủ tục

Mức độ 4
Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.
Mức độ 4
Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị
Mức độ 4
Quyết định tiêu huỷ tài sản công
Mức độ 4
Quyết định xử lý tài sản bị hư hỏng, không sử dụng được hoặc không còn nhu cầu sử dụng trong quá trình thực hiện dự án
Mức độ 4
Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị huỷ hoại
Mức độ 4
Quyết định xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án khi dự án kết thúc
Mức độ 4
Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công
Mức độ 2
Quyết toán dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn nhà nước thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh
Mức độ 2
Thẩm định quyết toán vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn Ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm đối với nguồn vốn do cấp tỉnh quản lý
Mức độ 4
Thủ tục đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách
...