Tìm thấy 248 thủ tục

Mức độ 2
Xác nhận việc trước đây đã thường trú tại Công an cấp xã
Mức độ 2
Xóa sổ đăng ký thường trú tại Công an cấp huyện
Mức độ 2
Xóa sổ đăng ký thường trú tại Công an cấp xã
Mức độ 2
Đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi (thực hiện tại cấp tỉnh)
Mức độ 2
Đăng ký lại mẫu con dấu (thực hiện tại cấp tỉnh)
Mức độ 2
Đăng ký mẫu con dấu mới (thực hiện tại cấp tỉnh)
Mức độ 2
Đăng ký thêm con dấu (thực hiện tại cấp tỉnh)
Mức độ 2
Đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu (thực hiện tại cấp tỉnh)
Mức độ 2
Giải quyết thủ tục đổi con dấu và cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu
Mức độ 2
Giải quyết thủ tục làm con dấu có biểu tượng, chữ nước ngoài, tên viết tắt và cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu
Mức độ 2
Giải quyết thủ tục làm con dấu mới và cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu
Mức độ 2
Giải quyết thủ tục làm con dấu thứ hai và cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu
Mức độ 2
Giải quyết thủ tục làm lại con dấu và cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu
Mức độ 2
Cấp đổi sổ hộ khẩu
Mức độ 2
Cấp đổi sổ hộ khẩu (cấp xã)
...