Tìm thấy 398 thủ tục

Mức độ 3
Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)
Mức độ 3
Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)
Mức độ 3
Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)
Mức độ 2
Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện
Mức độ 2
Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã
Mức độ 2
Thủ tục giải quyết khiếu nại lần 2 tại cấp huyện
Mức độ 2
Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp huyện
Mức độ 2
Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp xã
Mức độ 4
Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học
Mức độ 4
Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại
Mức độ 4
Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại
Mức độ 4
Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)
Mức độ 4
Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập
Mức độ 4
Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập
Mức độ 4
Thành lập trung tâm học tập cộng đồng
...