Đến tháng 9
UBND Thị xã Cai Lậy đã giải quyết

99,4 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 24/09/2021)