Đến tháng 10
Sở Nội vụ đã giải quyết

91,3 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 22/10/2021)