Đến tháng 10
Sở Lao động, Thương binh và XH đã giải quyết

85,9 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 17/10/2021)