Đến tháng 1
UBND Huyện Gò Công Đông đã giải quyết

98,5 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 24/01/2022)