Đến tháng 5
UBND Huyện Châu Thành đã giải quyết

97,1 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 22/05/2022)