Đến tháng 9
UBND Huyện Chợ Gạo đã giải quyết

99,9 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 25/09/2021)