Đến tháng 12
UBND Huyện Chợ Gạo đã giải quyết

95,2 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 05/12/2019)