Đến tháng 7
Tỉnh Tiền Giang đã giải quyết

97,3 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 27/07/2021)