Đến tháng 10
Tỉnh Tiền Giang đã giải quyết

97,2 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 17/10/2021)