Bảng thống kê chi tiết đơn vị

Đơn vị Mức độ 2
(thủ tục)
Mức độ 3
(thủ tục)
Mức độ 4
(thủ tục)
Tiếp nhận
(hồ sơ)
Giải quyết
(hồ sơ)
Đúng hạn
(hồ sơ)
Trễ hạn
(hồ sơ)
Đã hủy
(hồ sơ)
Đúng hạn
(%)
Trễ hạn
(%)
UBND Thành Phố Mỹ Tho 6 246 145 88106 86694 86488 295 222 99.8 % 0.2 %
UBND Huyện Cai Lậy 5 214 88 66385 66146 66078 172 69 99.9 % 0.1 %
UBND Thị xã Cai Lậy 6 267 113 57738 57399 57036 409 34 99.4 % 0.6 %
UBND Huyện Chợ Gạo 5 286 123 52932 52797 52651 355 119 99.7 % 0.3 %
UBND Huyện Châu Thành 5 251 73 45852 45064 44765 357 87 99.3 % 0.7 %
UBND Thị xã Gò Công 7 323 109 43080 42664 42359 432 42 99.3 % 0.7 %
UBND Huyện Tân Phước 3 306 93 40315 40246 39863 483 142 99.1 % 1 %
UBND Huyện Cái Bè 14 292 88 32256 31849 30771 1425 74 96.6 % 3.4 %
UBND Huyện Gò Công Đông 6 243 202 28459 28340 28309 47 2 99.9 % 0.1 %
UBND Huyện Gò Công Tây 5 282 131 28363 27846 27497 394 238 98.8 % 1.3 %
UBND Huyện Tân Phú Đông 7 304 126 11175 10888 10681 287 46 98.1 % 1.9 %
Sở Tài nguyên và Môi trường 32 45 38 94982 77778 46761 33005 1160 60.1 % 39.9 %
Sở Giao thông Vận tải 0 82 34 33142 32673 32673 1133 0 100 % 0 %
Sở Tư pháp 0 174 0 32794 32487 32180 413 5 99.1 % 0.9 %
Sở Công Thương 0 61 62 12646 12586 12586 0 0 100 % 0 %
Sở Nông nghiệp và PT Nông Thôn 0 86 37 5009 4918 4915 9 3 99.9 % 0.1 %
Sở Kế hoạch và Đầu tư 0 0 138 2322 2322 2265 65 66 97.6 % 2.5 %
Sở Y tế 37 3 171 2034 1873 1873 0 0 100 % 0 %
Sở Lao động, Thương binh và XH 0 111 6 1316 1279 1255 45 40 98.1 % 1.9 %
Sở Giáo dục và Đào tạo 2 4 79 1283 1282 1276 14 0 99.5 % 0.5 %
Sở Xây dựng 0 19 21 851 824 760 66 18 92.2 % 7.8 %
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 1 58 68 838 828 828 0 3 100 % 0 %
Sở Tài chính 9 21 1 774 774 774 0 0 100 % 0 %
Sở Nội vụ 0 77 4 132 115 83 34 3 72.2 % 27.8 %
Sở Thông tin và Truyền thông 0 21 16 121 116 116 0 0 100 % 0 %
Ban Quản lý các KCN 0 37 1 98 96 92 5 0 95.8 % 4.2 %
Sở Khoa học và Công nghệ 0 46 18 52 48 48 0 0 100 % 0 %
Sở Ngoại Vụ 0 0 2 6 6 6 0 0 100 % 0 %
Thanh tra tỉnh 0 14 5 106 104 104 0 1 100 % 0 %
Cty Cấp nước Tiền Giang 0 2 0 2114 1255 1018 248 5 81.1 % 18.9 %
Văn Phòng Đoàn Đại Biểu Quốc Hội, HĐND & UBND Tỉnh 0 0 3 132 56 54 3 0 96.4 % 3.6 %
Bưu điện Tiền Giang 0 0 0 0 0 0 0 0 100 % 0 %
TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH TIỀN GIANG 0 0 0 0 0 0 0 0 100 % 0 %
Kho bạc Nhà nước 0 0 0 0 0 0 0 0 100 % 0 %
UBND Thành Phố Mỹ Tho
Mức độ 2: 6
Mức độ 3: 246
Mức độ 4: 145
Tiếp nhận: 88106
Đã giải quyết: 86694
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 86488
Trễ hạn: 295
Đã giải quyết đúng hạn: 99.8%
Đã giải quyết trễ hạn: 0.2%
UBND Huyện Cai Lậy
Mức độ 2: 5
Mức độ 3: 214
Mức độ 4: 88
Tiếp nhận: 66385
Đã giải quyết: 66146
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 66078
Trễ hạn: 172
Đã giải quyết đúng hạn: 99.9%
Đã giải quyết trễ hạn: 0.1%
UBND Thị xã Cai Lậy
Mức độ 2: 6
Mức độ 3: 267
Mức độ 4: 113
Tiếp nhận: 57738
Đã giải quyết: 57399
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 57036
Trễ hạn: 409
Đã giải quyết đúng hạn: 99.4%
Đã giải quyết trễ hạn: 0.6%
UBND Huyện Chợ Gạo
Mức độ 2: 5
Mức độ 3: 286
Mức độ 4: 123
Tiếp nhận: 52932
Đã giải quyết: 52797
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 52651
Trễ hạn: 355
Đã giải quyết đúng hạn: 99.7%
Đã giải quyết trễ hạn: 0.3%
UBND Huyện Châu Thành
Mức độ 2: 5
Mức độ 3: 251
Mức độ 4: 73
Tiếp nhận: 45852
Đã giải quyết: 45064
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 44765
Trễ hạn: 357
Đã giải quyết đúng hạn: 99.3%
Đã giải quyết trễ hạn: 0.7%
UBND Thị xã Gò Công
Mức độ 2: 7
Mức độ 3: 323
Mức độ 4: 109
Tiếp nhận: 43080
Đã giải quyết: 42664
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 42359
Trễ hạn: 432
Đã giải quyết đúng hạn: 99.3%
Đã giải quyết trễ hạn: 0.7%
UBND Huyện Tân Phước
Mức độ 2: 3
Mức độ 3: 306
Mức độ 4: 93
Tiếp nhận: 40315
Đã giải quyết: 40246
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 39863
Trễ hạn: 483
Đã giải quyết đúng hạn: 99.1%
Đã giải quyết trễ hạn: 1%
UBND Huyện Cái Bè
Mức độ 2: 14
Mức độ 3: 292
Mức độ 4: 88
Tiếp nhận: 32256
Đã giải quyết: 31849
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 30771
Trễ hạn: 1425
Đã giải quyết đúng hạn: 96.6%
Đã giải quyết trễ hạn: 3.4%
UBND Huyện Gò Công Đông
Mức độ 2: 6
Mức độ 3: 243
Mức độ 4: 202
Tiếp nhận: 28459
Đã giải quyết: 28340
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 28309
Trễ hạn: 47
Đã giải quyết đúng hạn: 99.9%
Đã giải quyết trễ hạn: 0.1%
UBND Huyện Gò Công Tây
Mức độ 2: 5
Mức độ 3: 282
Mức độ 4: 131
Tiếp nhận: 28363
Đã giải quyết: 27846
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 27497
Trễ hạn: 394
Đã giải quyết đúng hạn: 98.8%
Đã giải quyết trễ hạn: 1.3%
UBND Huyện Tân Phú Đông
Mức độ 2: 7
Mức độ 3: 304
Mức độ 4: 126
Tiếp nhận: 11175
Đã giải quyết: 10888
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 10681
Trễ hạn: 287
Đã giải quyết đúng hạn: 98.1%
Đã giải quyết trễ hạn: 1.9%
Sở Tài nguyên và Môi trường
Mức độ 2: 32
Mức độ 3: 45
Mức độ 4: 38
Tiếp nhận: 94982
Đã giải quyết: 77778
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 46761
Trễ hạn: 33005
Đã giải quyết đúng hạn: 60.1%
Đã giải quyết trễ hạn: 39.9%
Sở Giao thông Vận tải
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 82
Mức độ 4: 34
Tiếp nhận: 33142
Đã giải quyết: 32673
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 32673
Trễ hạn: 1133
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
Sở Tư pháp
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 174
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 32794
Đã giải quyết: 32487
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 32180
Trễ hạn: 413
Đã giải quyết đúng hạn: 99.1%
Đã giải quyết trễ hạn: 0.9%
Sở Công Thương
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 61
Mức độ 4: 62
Tiếp nhận: 12646
Đã giải quyết: 12586
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 12586
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
Sở Nông nghiệp và PT Nông Thôn
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 86
Mức độ 4: 37
Tiếp nhận: 5009
Đã giải quyết: 4918
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 4915
Trễ hạn: 9
Đã giải quyết đúng hạn: 99.9%
Đã giải quyết trễ hạn: 0.1%
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 138
Tiếp nhận: 2322
Đã giải quyết: 2322
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 2265
Trễ hạn: 65
Đã giải quyết đúng hạn: 97.6%
Đã giải quyết trễ hạn: 2.5%
Sở Y tế
Mức độ 2: 37
Mức độ 3: 3
Mức độ 4: 171
Tiếp nhận: 2034
Đã giải quyết: 1873
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 1873
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
Sở Lao động, Thương binh và XH
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 111
Mức độ 4: 6
Tiếp nhận: 1316
Đã giải quyết: 1279
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 1255
Trễ hạn: 45
Đã giải quyết đúng hạn: 98.1%
Đã giải quyết trễ hạn: 1.9%
Sở Giáo dục và Đào tạo
Mức độ 2: 2
Mức độ 3: 4
Mức độ 4: 79
Tiếp nhận: 1283
Đã giải quyết: 1282
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 1276
Trễ hạn: 14
Đã giải quyết đúng hạn: 99.5%
Đã giải quyết trễ hạn: 0.5%
Sở Xây dựng
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 19
Mức độ 4: 21
Tiếp nhận: 851
Đã giải quyết: 824
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 760
Trễ hạn: 66
Đã giải quyết đúng hạn: 92.2%
Đã giải quyết trễ hạn: 7.8%
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 58
Mức độ 4: 68
Tiếp nhận: 838
Đã giải quyết: 828
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 828
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
Sở Tài chính
Mức độ 2: 9
Mức độ 3: 21
Mức độ 4: 1
Tiếp nhận: 774
Đã giải quyết: 774
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 774
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
Sở Nội vụ
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 77
Mức độ 4: 4
Tiếp nhận: 132
Đã giải quyết: 115
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 83
Trễ hạn: 34
Đã giải quyết đúng hạn: 72.2%
Đã giải quyết trễ hạn: 27.8%
Sở Thông tin và Truyền thông
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 21
Mức độ 4: 16
Tiếp nhận: 121
Đã giải quyết: 116
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 116
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
Ban Quản lý các KCN
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 37
Mức độ 4: 1
Tiếp nhận: 98
Đã giải quyết: 96
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 92
Trễ hạn: 5
Đã giải quyết đúng hạn: 95.8%
Đã giải quyết trễ hạn: 4.2%
Sở Khoa học và Công nghệ
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 46
Mức độ 4: 18
Tiếp nhận: 52
Đã giải quyết: 48
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 48
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
Sở Ngoại Vụ
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 2
Tiếp nhận: 6
Đã giải quyết: 6
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 6
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
Thanh tra tỉnh
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 14
Mức độ 4: 5
Tiếp nhận: 106
Đã giải quyết: 104
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 104
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
Cty Cấp nước Tiền Giang
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 2
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 2114
Đã giải quyết: 1255
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 1018
Trễ hạn: 248
Đã giải quyết đúng hạn: 81.1%
Đã giải quyết trễ hạn: 18.9%
Văn Phòng Đoàn Đại Biểu Quốc Hội, HĐND & UBND Tỉnh
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 3
Tiếp nhận: 132
Đã giải quyết: 56
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 54
Trễ hạn: 3
Đã giải quyết đúng hạn: 96.4%
Đã giải quyết trễ hạn: 3.6%
Bưu điện Tiền Giang
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Đã giải quyết: 0
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH TIỀN GIANG
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Đã giải quyết: 0
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
Kho bạc Nhà nước
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Đã giải quyết: 0
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%