Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN VĂN ĐỰC
Mã Biên nhận : 000.30.19.H58-210917-0004
Về việc : Thủ tục đăng ký khai tử (cấp xã).
Ngày nộp: 17/09/2021 15:36:44
Ngày hẹn trả: 17/09/2021 16:23:15
Tình trạng hồ sơ: Hồ sơ 000.30.19.H58-210917-0004 đã trả kết quả tại UBND Xã Phú Nhuận