Kết quả tìm kiếm
Người nộp : HỒ THỊ ĐỜI
Mã Biên nhận : 000.28.22.H58-210917-0010
Về việc : Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (cấp xã).
Ngày nộp: 17/09/2021 16:01:56
Ngày hẹn trả: 17/09/2021 16:03:36
Tình trạng hồ sơ: - Hồ sơ 000.28.22.H58-210917-0010 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Tân Phước