Kết quả tìm kiếm
Người nộp : PHẠM VĂN ĐỦ
Mã Biên nhận : 000.28.22.H58-210917-0005
Về việc : Thủ tục đăng ký khai tử (cấp xã).
Ngày nộp: 17/09/2021 16:00:31
Ngày hẹn trả: 17/09/2021 16:03:36
Tình trạng hồ sơ: - Hồ sơ 000.28.22.H58-210917-0005 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Tân Phước