Kết quả tìm kiếm
Người nộp : TẠ HỮU THỊNH(KS TẠ ANH DUY)
Mã Biên nhận : 000.28.21.H58-230330-0002
Về việc : Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
Ngày nộp: 30/03/2023 09:52:23
Ngày hẹn trả: 02/04/2023 11:15:01
Tình trạng hồ sơ: Hồ sơ 000.28.21.H58-230330-0002 đã trả kết quả tại UBND Xã Phú Kiết