Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN ANH KIỆT
Mã Biên nhận : 000.00.25.H58-210706-0006
Về việc : Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường
Ngày nộp: 06/07/2021 15:47:13
Ngày hẹn trả: 17/09/2021 16:20:07
Tình trạng hồ sơ: - Hồ sơ 000.00.25.H58-210706-0006 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ huyện Tân Phước