Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN
Mã Biên nhận : 000.00.19.H58-230329-0011
Về việc : Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
Ngày nộp: 29/03/2023 15:09:31
Ngày hẹn trả: 02/04/2023 19:40:06
Tình trạng hồ sơ: Hồ sơ 000.00.19.H58-230329-0011 đã trả kết quả tại Bộ phận TN&TKQ Huyện Cai Lậy