Kết quả tìm kiếm
Người nộp : TRƯƠNG TẤN QUÂN
Mã Biên nhận : 000.00.12.H58-230402-0008
Về việc :
Ngày nộp: 02/04/2023 17:09:51
Ngày hẹn trả: 02/04/2023 17:18:58
Tình trạng hồ sơ: Hồ sơ 000.00.12.H58-230402-0008 đã trả kết quả tại CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI THÀNH PHỐ MỸ THO