Kết quả tìm kiếm
Người nộp : LÊ NGUYỄN DUY PHƯƠNG
Mã Biên nhận : 000.00.12.H58-230402-0007
Về việc :
Ngày nộp: 02/04/2023 17:04:11
Ngày hẹn trả: 02/04/2023 17:18:12
Tình trạng hồ sơ: Hồ sơ 000.00.12.H58-230402-0007 đã trả kết quả tại CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI THÀNH PHỐ MỸ THO