Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN CÔNG TRUNG
Mã Biên nhận : 000.00.12.H58-230402-0005
Về việc :
Ngày nộp: 02/04/2023 17:00:04
Ngày hẹn trả: 02/04/2023 17:20:08
Tình trạng hồ sơ: Hồ sơ 000.00.12.H58-230402-0005 đã trả kết quả tại CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI THÀNH PHỐ MỸ THO