Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN VĂN NHÂN
Mã Biên nhận : 000.00.12.H58-230402-0003
Về việc :
Ngày nộp: 02/04/2023 16:55:44
Ngày hẹn trả: 02/04/2023 17:01:56
Tình trạng hồ sơ: Hồ sơ 000.00.12.H58-230402-0003 đã trả kết quả tại CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI THÀNH PHỐ MỸ THO