Kết quả tìm kiếm
Người nộp : TRƯƠNG THỊ THU VÂN
Mã Biên nhận : 000.00.12.H58-230402-0002
Về việc :
Ngày nộp: 02/04/2023 16:50:06
Ngày hẹn trả: 02/04/2023 16:53:04
Tình trạng hồ sơ: Hồ sơ 000.00.12.H58-230402-0002 đã trả kết quả tại CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI THÀNH PHỐ MỸ THO