Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN THỊ THUỲ TRANG
Mã Biên nhận : 000.00.09.H58-230402-0007
Về việc : Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh
Ngày nộp: 02/04/2023 10:51:55
Ngày hẹn trả: 02/04/2023 15:24:52
Tình trạng hồ sơ: Hồ sơ 000.00.09.H58-230402-0007 đã trả kết quả tại Phòng Kiểm dịch động vật CCCNTY