Bảng thống kê chi tiết đơn vị

Đơn vị Chưa trực tuyến
(thủ tục)
Một phần (Trực tuyến)
(thủ tục)
Toàn trình
(thủ tục)
Tiếp nhận
(hồ sơ)
Giải quyết
(hồ sơ)
Trễ hạn
(hồ sơ)
Đã hủy
(hồ sơ)
Trước hạn
(%)
Đúng hạn
(%)
Trễ hạn
(%)
TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH TIỀN GIANG 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Sở Tài nguyên và Môi trường 14 59 37 17429 17466 878 95.7 % 1.1 % %
UBND Huyện Cái Bè 10 164 164 5055 5108 120 10 94.5 % 3.1 % 2.4 %
UBND thành phố Mỹ Tho 10 160 159 4878 4985 114 24 91.6 % 6.1 % 2.3 %
Sở Công Thương 0 2 121 4726 4879 0 0 100 % 0 % 0 %
UBND Huyện Châu Thành 31 166 166 3304 3297 60 2 96.5 % 1.7 % 1.8 %
Sở Giao thông Vận tải 0 29 98 3067 4727 11 7 58.2 % 41.6 % 0.2 %
UBND Huyện Cai Lậy 10 170 166 3015 2986 14 1 97.9 % 1.7 % 0.4 %
Sở Nông nghiệp và PT Nông Thôn 0 0 104 2996 3023 0 1 84.3 % 15.7 % 0 %
Sở Tư pháp 0 83 37 2969 2953 1 1 98.9 % 1 % 0.1 %
UBND Huyện Chợ Gạo 14 180 172 2575 2490 0 7 98.1 % 1.9 % 0 %
UBND THỊ XÃ CAI LẬY 10 180 168 2491 2554 30 7 97.2 % 1.6 % 1.2 %
UBND Thị xã Gò Công 10 163 164 2076 2133 0 3 99.9 % 0.1 % 0 %
UBND Huyện Gò Công Tây 10 160 161 1724 1722 1 9 99.2 % 0.8 % 0 %
UBND Huyện Gò Công Đông 10 162 164 1389 1506 77 2 92.5 % 2.3 % 5.2 %
UBND Huyện Tân Phước 10 162 161 1339 1408 4 2 95.2 % 4.5 % 0.3 %
UBND Huyện Tân Phú Đông 11 154 170 1107 1141 2 3 98.3 % 1.5 % 0.2 %
Sở Kế hoạch và Đầu tư 0 0 120 418 483 0 0 89.4 % 10.6 % 0 %
Sở Lao động, Thương binh và XH 2 44 49 170 173 0 1 98.8 % 1.2 % 0 %
Sở Y tế 17 0 94 169 335 24 0 90.7 % 2.1 % 7.2 %
Sở Nội vụ 0 0 87 123 118 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 0 0 129 118 114 0 1 100 % 0 % 0 %
Sở Giáo dục và Đào tạo 0 55 13 74 73 0 0 91.8 % 8.2 % 0 %
Sở Tài chính 0 2 4 67 67 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Xây dựng 0 25 31 60 97 0 0 94.8 % 5.2 % 0 %
Sở Khoa học và Công nghệ 0 0 51 45 47 0 4 55.3 % 44.7 % 0 %
Ban Quản lý các KCN 0 9 28 36 34 0 0 97.1 % 2.9 % 0 %
Sở Thông tin và Truyền thông 0 0 37 14 14 0 0 100 % 0 % 0 %
Thanh tra tỉnh 9 0 0 5 7 0 0 100 % 0 % 0 %
Cục thuế 12 4 93 0 0 0 % 0 % %
Công an tỉnh Tiền Giang 50 56 64 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
VĂN PHÒNG UBND TỈNH TIỀN GIANG 0 0 3 6 2 NV 0 50 % 50 % 0 %
Chưa trực tuyến : 0
Một phần (Trực tuyến): 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Chưa trực tuyến : 14
Một phần (Trực tuyến): 59
Toàn trình: 37
Tiếp nhận: 17429
Giải quyết: 17466
Trễ hạn:
Trước hạn: 95.7%
Đúng hạn: 1.1%
Trễ hạn: %
Chưa trực tuyến : 10
Một phần (Trực tuyến): 164
Toàn trình: 164
Tiếp nhận: 5055
Giải quyết: 5108
Trễ hạn: 120
Trước hạn: 94.5%
Đúng hạn: 3.1%
Trễ hạn: 2.4%
Chưa trực tuyến : 10
Một phần (Trực tuyến): 160
Toàn trình: 159
Tiếp nhận: 4878
Giải quyết: 4985
Trễ hạn: 114
Trước hạn: 91.6%
Đúng hạn: 6.1%
Trễ hạn: 2.3%
Chưa trực tuyến : 0
Một phần (Trực tuyến): 2
Toàn trình: 121
Tiếp nhận: 4726
Giải quyết: 4879
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Chưa trực tuyến : 31
Một phần (Trực tuyến): 166
Toàn trình: 166
Tiếp nhận: 3304
Giải quyết: 3297
Trễ hạn: 60
Trước hạn: 96.5%
Đúng hạn: 1.7%
Trễ hạn: 1.8%
Chưa trực tuyến : 0
Một phần (Trực tuyến): 29
Toàn trình: 98
Tiếp nhận: 3067
Giải quyết: 4727
Trễ hạn: 11
Trước hạn: 58.2%
Đúng hạn: 41.6%
Trễ hạn: 0.2%
Chưa trực tuyến : 10
Một phần (Trực tuyến): 170
Toàn trình: 166
Tiếp nhận: 3015
Giải quyết: 2986
Trễ hạn: 14
Trước hạn: 97.9%
Đúng hạn: 1.7%
Trễ hạn: 0.4%
Chưa trực tuyến : 0
Một phần (Trực tuyến): 0
Toàn trình: 104
Tiếp nhận: 2996
Giải quyết: 3023
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 84.3%
Đúng hạn: 15.7%
Trễ hạn: 0%
Chưa trực tuyến : 0
Một phần (Trực tuyến): 83
Toàn trình: 37
Tiếp nhận: 2969
Giải quyết: 2953
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 98.9%
Đúng hạn: 1%
Trễ hạn: 0.1%
Chưa trực tuyến : 14
Một phần (Trực tuyến): 180
Toàn trình: 172
Tiếp nhận: 2575
Giải quyết: 2490
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 98.1%
Đúng hạn: 1.9%
Trễ hạn: 0%
Chưa trực tuyến : 10
Một phần (Trực tuyến): 180
Toàn trình: 168
Tiếp nhận: 2491
Giải quyết: 2554
Trễ hạn: 30
Trước hạn: 97.2%
Đúng hạn: 1.6%
Trễ hạn: 1.2%
Chưa trực tuyến : 10
Một phần (Trực tuyến): 163
Toàn trình: 164
Tiếp nhận: 2076
Giải quyết: 2133
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 99.9%
Đúng hạn: 0.1%
Trễ hạn: 0%
Chưa trực tuyến : 10
Một phần (Trực tuyến): 160
Toàn trình: 161
Tiếp nhận: 1724
Giải quyết: 1722
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 99.2%
Đúng hạn: 0.8%
Trễ hạn: 0%
Chưa trực tuyến : 10
Một phần (Trực tuyến): 162
Toàn trình: 164
Tiếp nhận: 1389
Giải quyết: 1506
Trễ hạn: 77
Trước hạn: 92.5%
Đúng hạn: 2.3%
Trễ hạn: 5.2%
Chưa trực tuyến : 10
Một phần (Trực tuyến): 162
Toàn trình: 161
Tiếp nhận: 1339
Giải quyết: 1408
Trễ hạn: 4
Trước hạn: 95.2%
Đúng hạn: 4.5%
Trễ hạn: 0.3%
Chưa trực tuyến : 11
Một phần (Trực tuyến): 154
Toàn trình: 170
Tiếp nhận: 1107
Giải quyết: 1141
Trễ hạn: 2
Trước hạn: 98.3%
Đúng hạn: 1.5%
Trễ hạn: 0.2%
Chưa trực tuyến : 0
Một phần (Trực tuyến): 0
Toàn trình: 120
Tiếp nhận: 418
Giải quyết: 483
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 89.4%
Đúng hạn: 10.6%
Trễ hạn: 0%
Chưa trực tuyến : 2
Một phần (Trực tuyến): 44
Toàn trình: 49
Tiếp nhận: 170
Giải quyết: 173
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 98.8%
Đúng hạn: 1.2%
Trễ hạn: 0%
Chưa trực tuyến : 17
Một phần (Trực tuyến): 0
Toàn trình: 94
Tiếp nhận: 169
Giải quyết: 335
Trễ hạn: 24
Trước hạn: 90.7%
Đúng hạn: 2.1%
Trễ hạn: 7.2%
Chưa trực tuyến : 0
Một phần (Trực tuyến): 0
Toàn trình: 87
Tiếp nhận: 123
Giải quyết: 118
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Chưa trực tuyến : 0
Một phần (Trực tuyến): 0
Toàn trình: 129
Tiếp nhận: 118
Giải quyết: 114
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Chưa trực tuyến : 0
Một phần (Trực tuyến): 55
Toàn trình: 13
Tiếp nhận: 74
Giải quyết: 73
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 91.8%
Đúng hạn: 8.2%
Trễ hạn: 0%
Chưa trực tuyến : 0
Một phần (Trực tuyến): 2
Toàn trình: 4
Tiếp nhận: 67
Giải quyết: 67
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Chưa trực tuyến : 0
Một phần (Trực tuyến): 25
Toàn trình: 31
Tiếp nhận: 60
Giải quyết: 97
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 94.8%
Đúng hạn: 5.2%
Trễ hạn: 0%
Chưa trực tuyến : 0
Một phần (Trực tuyến): 0
Toàn trình: 51
Tiếp nhận: 45
Giải quyết: 47
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 55.3%
Đúng hạn: 44.7%
Trễ hạn: 0%
Chưa trực tuyến : 0
Một phần (Trực tuyến): 9
Toàn trình: 28
Tiếp nhận: 36
Giải quyết: 34
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 97.1%
Đúng hạn: 2.9%
Trễ hạn: 0%
Chưa trực tuyến : 0
Một phần (Trực tuyến): 0
Toàn trình: 37
Tiếp nhận: 14
Giải quyết: 14
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Chưa trực tuyến : 9
Một phần (Trực tuyến): 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 5
Giải quyết: 7
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Chưa trực tuyến : 12
Một phần (Trực tuyến): 4
Toàn trình: 93
Tiếp nhận: 0
Giải quyết:
Trễ hạn:
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: %
Chưa trực tuyến : 50
Một phần (Trực tuyến): 56
Toàn trình: 64
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Chưa trực tuyến : 0
Một phần (Trực tuyến): 0
Toàn trình: 3
Tiếp nhận: 6
Giải quyết: 2
Trước hạn: 50%
Đúng hạn: 50%
Trễ hạn: 0%