CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: Sở Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực: Tài nguyên nước
Thủ tục: Chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước (nước dưới đất, nước mặt)
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

Thành phần hồ sơ cần nộp

- Đơn đề nghị chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước;
- Hợp đồng chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước;
- Báo cáo kết quả khai thác tài nguyên nước và việc thực hiện các nghĩa vụ đến thời điểm đề nghị chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước;
- Bản sao (chứng thực) giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước; trường hợp bên nhận chuyển nhượng là doanh nghiệp nước ngoài còn phải có bản sao (chứng thực) quyết định thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh tại Việt Nam.

Lệ phí

Không

Yêu cầu điều kiện thực hiện

1. Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng có đủ điều kiện:
Tính đến thời điểm chuyển nhượng, đã hoàn thành công tác xây dựng cơ bản, đưa công trình khai thác vào hoạt động; đã hoàn thành nghĩa vụ về tài chính quy định và đã nộp đủ tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo quy định; không có tranh chấp về quyền, nghĩa vụ liên quan đến hoạt động khai thác tài nguyên nước.
2. Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng có đủ điều kiện:
- Đề án, báo cáo phải do tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường lập; thông tin, số liệu sử dụng để lập báo cáo phải bảo đảm đầy đủ, rõ ràng, chính xác và trung thực.
- Công trình khai thác tài nguyên nước phải phù hợp với quy mô, đối tượng khai thác và đáp ứng yêu cầu bảo vệ tài nguyên nước.
- Bảo đảm không làm thay đổi mục đích khai thác, sử dụng nước.

Số lượng hồ sơ

02 bộ