CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: Sở Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực: Biển và hải đảo
Thủ tục: Công nhận khu vực biển
Cách thức thực hiện

  • Trực tiếp

Thành phần hồ sơ cần nộp

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Bản kê khai tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 82/2017/NĐ-CP PHỤ LỤC III-tien cap quyen kT nuoc.docx Bản chính: 2
Bản sao: 0
Bản sao giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước.   Bản chính: 0
Bản sao: 2

 

Lệ phí

Không quy định

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Không

Số lượng hồ sơ

02 bộ