CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: UBND Huyện Châu Thành
Lĩnh vực: Bảo trợ xã hội
Thủ tục: Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm
Cách thức thực hiện

nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện

Thành phần hồ sơ cần nộp

01 bộ, gồm Giấy đề nghị xét duyệt bổ sung hộ nghèo, hộ cận nghèo (theo mẫu tại Phụ lục số 1a ban hành kèm theo Thông tư số 14/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/9/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).

Lệ phí
  • Không
Yêu cầu điều kiện thực hiện

Không 

Số lượng hồ sơ

01 bộ hồ sơ