CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: UBND Huyện Tân Phú Đông
Lĩnh vực: Bảo trợ xã hội
Thủ tục: Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm
Cách thức thực hiện

nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện

Thành phần hồ sơ cần nộp

01 bộ, gồm Giấy đề nghị xét duyệt thoát nghèo, thoát cận nghèo (theo mẫu tại Phụ lục số 1b ban hành kèm theo Thông tư số 14/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/9/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).

Lệ phí

không

Yêu cầu điều kiện thực hiện
Không
Số lượng hồ sơ

01 bộ hồ sơ