CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: Sở Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực: Địa chất và khoáng sản
Thủ tục: Chấp thuận tiến hành khảo sát thực địa, lấy mẫu trên mặt đất để lựa chọn diện tích lập đề án thăm dò khoáng sản
Cách thức thực hiện

  • Trực tiếp
  • Dịch vụ bưu chính

Thành phần hồ sơ cần nộp

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Kế hoạch khảo sát, lấy mẫu để lựa chọn diện tích lập đề án thăm dò khoáng sản; Mẫu số 46 Thông tư số 45.2016.TT-BTNMT.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 0

Lệ phí

Phí, lệ phí: Không

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Không

Số lượng hồ sơ

01 bộ