CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: Sở Tài chính
Lĩnh vực: Quản lý công sản
Thủ tục: Quyết định xử lý tài sản bị hư hỏng, không sử dụng được hoặc không còn nhu cầu sử dụng trong quá trình thực hiện dự án
Cách thức thực hiện

  • Trực tiếp
  • Trực tuyến
  • Dịch vụ bưu chính

Thành phần hồ sơ cần nộp

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
- Văn bản đề nghị xử lý tài sản của cơ quan chủ quản dự án (kèm theo danh mục tài sản đề nghị xử lý): 01 bản chính; Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Báo cáo của Ban quản lý dự án (kèm theo danh mục tài sản đề nghị xử lý): 01 bản sao; Bản chính: 0
Bản sao: 1
- Biên bản kiểm kê tài sản: 01 bản sao; Bản chính: 0
Bản sao: 1
- Văn kiện dự án: 01 bản sao; Bản chính: 0
Bản sao: 1
- Hồ sơ, giấy tờ khác liên quan đến việc xử lý tài sản: 01 bản sao Bản chính: 0
Bản sao: 1

Lệ phí

Không có.

Yêu cầu điều kiện thực hiện
Số lượng hồ sơ

1 bộ